Adatkezelési Tájékoztató

(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

 1. április 26.

 

Tartalomjegyzék

 1. Az Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért. 3

1.1. Az Adatkezelő. 3

1.2. Adatkezelői minőség. 3

1.3. Adatkezelő elérhetőségei 3

2.1. A Tájékoztató célja, tartalma, kapcsolódó rendelkezések. 3

2.2. Fogalmak. 3

2.3. Az Érintett jogai 4

2.3.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog. 4

2.3.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog. 5

2.3.3. Korlátozáshoz való jog. 5

2.3.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog. 5

2.3.5. Törléshez való jog. 5

2.3.6. Jogorvoslat. 6

2.3.7. Érintetti jogok gyakorlása. 6

 1. Az Adatkezelő általi egyes adatkezelések. 6

3.1. Kapcsolatfelvétel 6

3.1.1. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül 6

3.1.2. Kapcsolatfelvétel a Facebook oldalon keresztül 7

3.2. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés. 8

 

 

1. Az Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért

1.1. Az Adatkezelő

A Key To Finance Biztosítási Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) üzemelteti a Weboldalt és a Szekeres Csaba – Key to Finance Facebook oldalt.

1.2. Adatkezelői minőség

Az Adatkezelő a Generali biztosításközvetítő partnere, de a jelen honlap és hirdetései tekintetében önálló adatkezelőnek minősül.

1.3. Adatkezelő elérhetőségei

Key To Finance Biztosítási Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.

cégjegyzékszám: 01-09-348722

telefonszám: + 36 30 859 4012

e-mail cím: szekeres.csaba@generalimail.hu

 1. Általános rendelkezések

2.1. A Tájékoztató célja, tartalma, kapcsolódó rendelkezések

A jelen Tájékoztató célja az, hogy megfelelő információkat adjon az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban, valamint arról is tájékoztatást adjon, hogy az Érintettnek milyen adatkezeléssel összefüggő jogai vannak és azokat miként tudják gyakorolni.

A jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal, így a kapcsolatfelvétellel, kapcsolatfenntartással, a marketing tevékenységgel, illetve a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésekre vonatkozó információkat.

A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával, illetve a Facebook oldalról történő kapcsolatfelvétellel, valamint a szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a Személyes Adatainak a jelen Tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A Weboldal használata és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a Személyes Adatok megadása a magánszemélyek számára önkéntes.

2.2. Fogalmak

A Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

A „Személyes Adatok”, az „Adatkezelő”, az „Adatfeldolgozó” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.  Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

Általános Adatvédelmi Rendelet / Rendelet a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
Érintett Érintettnek az alábbi személyek minősülnek:

–      a Weboldalt használó személy;

–      az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő személy;

Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Weboldal Adatkezelő megbízásából a Rackforest Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.; cégjegyzékszám: 01-09-914549; adószám: 14671858-2-41) által üzemeltetett:  https://szekerescsaba.hu/
Facebook oldal Adatkezelő által üzemeltetett Szekeres Csaba – Key to Finance Facebook oldal:

https://www.facebook.com/key2finance

2.3. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

2.3.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

2.3.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

2.3.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

2.3.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

2.3.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

2.3.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél – a fenti elérhetőségek bármelyikén – annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu);
 • Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

2.3.7. Érintetti jogok gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.

3. Az Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint „Érintettre” – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím vagy az egészségügyi adatok, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

3.1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

3.1.1. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

A Weboldalon lehetőség van arra, hogy az Érintettek feltegyék kérdéseiket, illetve visszahívást kérjenek. Ebben az esetben a kérdés megválaszolása, illetve a visszahívás érdekében szükséges, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes Adatait kezelje. Ugyanígy lehetőség van arra is, hogy az Érintett az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel céljából e-mailen vagy telefonon keresztül érdeklődjön szolgáltatások iránt vagy egyéb kérdést tegyen fel. A kapcsolatfelvételt követően az Adatkezelő a kapcsolat fenntartása érdekében kezeli az Érinettek adatait.

Kezelt adatok köre A kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás során az Adatkezelő az Érintett alábbi Személyes Adatait kezeli:

–       név;

–       e-mail cím;

–       telefonszám;

–       a kapcsolatfelvétel során az Érintett által önként megadott Személyes Adat;

–       a termékcsoport megnevezése, amely az Érintettet érdekli;

–       a feltett kérdés, egyéb megjegyzés.

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, az Érintett kérdéseinek megválaszolása, a továbbiakban a kapcsolat fenntartása, az Érintettek Adatkezelő általi megkereséses személyre szabott biztosítási ajánlatokkal.
Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő akkor kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartam Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók,

szerződéses partnerek

A Weboldalon keresztül küldött üzeneteket a Weboldal nem tárolja, azok egyenesen a Weboldalon feltüntetett kapcsolati e-mail címekre érkeznek.

A kapcsolati e-mail címekre érkezett leveleket az Adatkezelő illetékes munkatársai válaszolják meg és kezelik.

Az adatkezelés vonatkozásában HubSpot  Inc. és a Rocket Science Group LLC. adatfeldolgozónak minősülnek, ugyanis a  Weboldalon elhelyezett Exit-popup – egyedi ajánlórendszer, vagy a Hubspot kapcsolatfelvételi űrlapban megadott adatok alapján az Adatkezelő, vagy megbízásából az Adatfeldolgozó kapcsolatba léphet az Érintettel, annak érdekében, hogy egyedi ajánlatot küldjön a hírlevél rendszeréből.

 

3.1.2. Kapcsolatfelvétel a Facebook oldalon keresztül

A Facebook oldalon lehetőség van arra, hogy az Érintettek a ’Jelentkezés most’ gombra kattintva adataik megadásával kezdeményezzék az Adatkezelővel való kapcsolatfelvételt.

A ’Jelentkezés most’ gombra kattintva az Érintettek egy Google által létrehozott űrlapon adhatják meg adataikat, amely adatok Adatkezelő kapcsolati e-mail címére kerülnek továbbításra.

A kapcsolatfelvételt követően az Adatkezelő a kapcsolat fenntartása érdekében kezeli az Érinettek adatait.

Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás érdekében szükséges, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes Adatait kezelje.

Kezelt adatok köre A kapcsolatfelvétel és a kapcsolatfenntartás során az Adatkezelő az Érintett alábbi Személyes Adatait kezeli:

–       név;

–       e-mail cím;

–       telefonszám;

–       település;

–       születési idő;

–       jelentkezési idő.

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, a továbbiakban a kapcsolat fenntartása az Érintettek Adatkezelő általi megkereséses személyre szabott biztosítási ajánlatokkal.
Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő akkor kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartam Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók,

szerződéses partnerek

Az adatkezelés vonatkozásában a Facebook Ireland Ltd. és a Google Ireland Ltd. adatfeldolgozónak minősülnek.

 

Az adatkezelés vonatkozásában a Northstar Media Kft., Nagyfaludi Krisztián e.v. és Kovács Péter e.v. mint a Facebook hirdetések közzétételéért és a kapcsolatfelvételi űrlapon tárolt Személyes Adatok Adatkezelő részére történő továbbításáért felelős, marketing tevékenységet folytató adatfeldolgozóknak minősülnek.

 

3.2. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjt és kezel, látogatottsági adatok monitorozása (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából.

A Weboldalon több beágyazott, a Weboldalról elnavigáló gomb, aktív link található (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube). Amennyiben erre a gombra kattint, az automatikusan átirányítja a Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube felületére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az átirányítást követően az Adatkezelőnek a kezelt Személyes Adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetősége, ezen felületre a harmadik fél mint önálló adatkezelő saját adatkezelési szabályai vonatkoznak. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az említett oldalak hogyan használják fel a Személyes Adatokat, ennek megfelelően azok további felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizár. A felelősség ilyen kizárását az Érintett kifejezetten tudomásul veszi.

A Weboldal a fenti célok elérése érdekében úgynevezett sütiket használ.

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Érintett számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy az Érintett milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. Az Adatkezelő arra használja a sütiket, hogy személyre szabja az Érintett látogatását a Weboldalon (pl. elősegítse, hogy a felület a legjobb felbontású legyen, mikor az Érintett visszatér a Weboldalra), elemezze a Weboldal forgalmát, és nyomon kövesse a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy az Adatkezelő fejlessze a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (persistent – ezek mindaddig az Érintett számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (session – amelyek csak a böngésző bezárásáig, munkamenet végéig érvényesek).

Az Adatkezelő használhat webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldal használatát, és megmutatják, hogy az Érintett mely lapokat látogatja meg Weboldalon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben az Adatkezelő HTML-képes email üzeneten keresztül lép kapcsolatba az Érintettel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetet.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a Személyes Adatait (pl. kapcsolatfelvétel útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célból kezeli az Adatkezelő, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése érdekében.

A Weboldal szükséges, funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ.

 • A szükséges sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A szükséges sütik alkalmazása nélkül a Weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható.
 • A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl.: a Weboldal magyar vagy angol változatát használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre, stb.).
 • A statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a Weboldal tulajdonosának arról, hogy a felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a Weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.
 • A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése révén, mindezt azért, hogy a felhasználók számára releváns tartalmat mutassanak.

A mindenkor aktuális sütiket a Weboldal használata során ismerheti meg a Weboldalon található pop-up ablakban és állíthatja be ezzel kapcsolatos preferenciáit.